Điểm chuẩn Đại học Thương mại khoa kinh tế

Điểm chuẩn Đại học Thương mại khoa kinh tế

Điểm chuẩn Đại học Thương mại khoa kinh tế là 26.35 điểm

Dưới đây là điểm chuẩn vào các ngành khác của Trường:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh