Điểm chuẩn Đại học Thương mại khoa kế toán

Điểm chuẩn Đại học Thương mại khoa kế toán

Điểm chuẩn Đại học Thương mại khoa kế toán là 26.10 – 26.60 điểm

Dưới đây là điểm chuẩn vào các ngành khác của Trường:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh