Điểm chuẩn Đại học Thương mại khoa quản trị nhân lực

Điểm chuẩn Đại học Thương mại khoa quản trị nhân lực

Điểm chuẩn Đại học Thương mại khoa quản trị nhân lực là 26.55 điểm

Dưới đây là điểm chuẩn vào các ngành khác của Trường:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh