Điểm chuẩn Đại học Thương mại khoa luật kinh tế

Điểm chuẩn Đại học Thương mại khoa luật kinh tế

Điểm chuẩn Đại học Thương mại khoa luật kinh tế là 26.10 điểm

Dưới đây là điểm chuẩn vào các ngành khác của Trường:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Khoa Kinh tế thương nghiệp được thành lập từ năm 1960 và đào tạo chuyên ngành Kinh tế thương
nghiệp ở trình độ đại học từ năm 1965 (từ khoá 1) – Là một Khoa chuyên ngành lớn và gắn liền với sự ra đời
Trường Đại học Thương nghiệp mà sau này là Trường Đại học Thương mại. Sau khi tạm dừng đào tạo từ năm
1994 đến năm 2000 (từ khoá 26 đến 34), ngày 20/08/2000 Khoa Kinh tế được thành lập trở lại (theo Quyết
định số 348/QĐ-TCCB của Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 25/01/2000) và tiếp tục đào tạo trở lại chuyên ngành
Kinh tế thương mại (thuộc ngành Kinh tế) từ năm 2000 (từ khoá 35). Từ năm 2016 (tức là từ khoá 52) chuyên
ngành này được đổi thành chuyên ngành Quản lý kinh tế (thuộc ngành Kinh tế).

Đáp ứng nhu cầu mở rộng các chuyên ngành đào tạo và phát triển thành trường đại học đa ngành,
Khoa Luật thương mại được thành lập theo Quyết định 511/QĐ-ĐHTM ngày 30/06/2009 của Hiệu trưởng
Trường Đại học Thương mại và chính thức đào tạo chuyên ngành Luật thương mại từ khóa 45. Từ năm 2016
(tức là từ khoá 52) chuyên ngành này được đổi thành chuyên ngành Luật kinh tế (thuộc ngành Luật kinh tế).
Do yêu cầu về mặt tổ chức và hoàn thiện mô hình quản lý các chuyên ngành đào tạo trong Nhà
trường, ngày 18/06/2013 Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại đã ra Quyết định số 338/QĐ-ĐHTM sáp
nhập 2 Khoa là Khoa Kinh tế và Khoa Luật thương mại thành Khoa Kinh tế – Luật ngày nay.
Liên tục các năm học, tập thể khoa Kinh tế – Luật luôn hoàn thành tốt nghiệm vụ được Nhà trường

giao, hàng năm đều đạt đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo, năm học 2016 – 2017 Khoa vinh dự được nhận “Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào
tạo”. Hàng năm, nhiều cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”, được tặng bằng khen của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Thủ tưởng Chính phủ…