Điểm chuẩn Đại học Thương mại khoa tài chính ngân hàng

Điểm chuẩn Đại học Thương mại khoa tài chính ngân hàng

Điểm chuẩn Đại học Thương mại khoa tài chính ngân hàng là 26.10 – 26.35

Dưới đây là điểm chuẩn vào các ngành khác của Trường:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh