Mục “To” khi gửi email có ý nghĩa gì? Cc và Bcc khác gì?

Mục “To” khi gửi email có ý nghĩa gì? Cc và Bcc khác gì?

Trường “To” trong email được sử dụng để xác định người nhận chính của email. Đây là trường mà bạn gửi email trực tiếp đến người nhận mà bạn muốn liên hệ.

Khi bạn điền địa chỉ email của người nhận vào trường “To”, ý nghĩa là bạn đang gửi email đến người đó như là người nhận chính. Thông qua trường “To”, người nhận sẽ nhìn thấy rằng email đó được gửi đến riêng cho họ, và họ sẽ được thông báo về nội dung và mục đích của email.

Trường “To” cũng cho phép bạn gửi email đến nhiều người cùng một lúc. Bạn có thể thêm nhiều địa chỉ email vào trường “To” bằng cách phân tách chúng bằng dấu phẩy (,). Trong trường hợp này, tất cả các người nhận sẽ nhìn thấy nhau và biết rằng email được gửi đến một nhóm người.

trường to khi gửi email
Trường To khi gửi email trong giao diện outlook

Lưu ý rằng trường “To” là một trường bắt buộc phải điền thông tin vào khi gửi email, và ít nhất phải có một địa chỉ email hợp lệ trong trường này để email có thể được gửi đi thành công.

Cc và bcc khác gì To

Trong email, “Cc” và “Bcc” là hai trường khác nhau với ý nghĩa khác nhau so với trường “To”. Dưới đây là sự khác biệt giữa chúng:

 1. Trường “Cc”:
  • “Cc” là viết tắt của “Carbon Copy” và được sử dụng để sao chép các người nhận thứ cấp, tức là những người mà bạn muốn gửi email với mục đích thông báo hoặc để họ biết về nội dung email.
  • Các địa chỉ email trong trường “Cc” cũng sẽ được hiển thị công khai cho tất cả người nhận, tương tự như trường “To”.
  • Tuy nhiên, sự khác biệt là người nhận trong trường “Cc” không phải là người nhận chính và không có trách nhiệm phản hồi hoặc xử lý email như người nhận trong trường “To”.
cc bcc
Trường Cc và Bcc
 1. Trường “Bcc” (Bí mật cùng):
  • “Bcc” là viết tắt của “Blind Carbon Copy” và được sử dụng để sao chép các người nhận ẩn danh, tức là những người mà bạn muốn gửi email mà không tiết lộ danh tính của họ cho bất kỳ ai khác.
  • Các địa chỉ email trong trường “Bcc” không được hiển thị công khai cho bất kỳ ai, bao gồm cả những người nhận khác.
  • Điều này giúp bảo vệ quyền riêng tư và không để lộ danh sách người nhận.
  • Người nhận trong trường “Bcc” không thể thấy nhau và không biết ai khác đã nhận được email đó.

Tóm lại, “To” là trường để xác định người nhận chính, “Cc” là trường để sao chép thông tin cho các người nhận khác, và “Bcc” là trường để sao chép thông tin một cách ẩn danh.